... Power electronics, Energy, Machines, and Control (PEMC) Research Group ...
Suranaree University of Technology, THAILAND

คณาจารย์

1_kongpol.jpgผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กองพล อารีรักษ์
โทรศัพท์: +66-4422-4363     
อีเมล์: kongpol@sut.ac.th

2_kongpan.jpgผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กองพัน อารีรักษ์
โทรศัพท์: +66-4422-4520     
อีเมล์: kongpan@sut.ac.th

5_สุดารัตน์ ขวัญอ่อน.JPGอ.ดร.สุดารัตน์ ขวัญอ่อน
โทรศัพท์: 044224534     
อีเมล์: sudarat_kh@sut.ac.th

6_วิโรจน์ แสงธงทอง.JPGอ.ดร.วิโรจน์ แสงธงทอง
โทรศัพท์: 044-224395     
อีเมล์: cewirote@sut.ac.th

templatemo.com


นักศึกษา

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา
     - ปริญญาโท

tosaporn.jpg
ชื่อ-สกุล:
  นายทศพร ณรงค์ฤทธิ์
ระดับการศึกษา:
  ปริญญาโท
สถานะ:
  สำเร็จการศึกษา
หัวข้อวิทยานิพนธ์:
  การกำจัดฮาร์มอนิกด้วยวงจรกรองกำลังแอกทีฟสำหรับระบบไฟฟ้ากำลังสามเฟสสมดุล
อาจารย์ที่ปรึกษา:
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กองพล อารีรักษ์
สถานที่ทำงาน:
  เรียนต่อปริญญาเอก

prajaree.jpg
ชื่อ-สกุล:
  นางสาวปราจรี ประสมศักดิ์
ระดับการศึกษา:
  ปริญญาโท
สถานะ:
  สำเร็จการศึกษา
หัวข้อวิทยานิพนธ์:
  -
อาจารย์ที่ปรึกษา:
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กองพล อารีรักษ์
สถานที่ทำงาน:
  -

pollasit.jpg
ชื่อ-สกุล:
  นายพลสิทธิ์ ศานติประพันธ์
ระดับการศึกษา:
  ปริญญาโท
สถานะ:
  สำเร็จการศึกษา
หัวข้อวิทยานิพนธ์:
  การควบคุมกระแสชดเชยของวงจรกรองกำลังแอกทีฟแบบขนานด้วยเทคนิคพีดับเบิลยูเอ็มบนแกนดีคิว
อาจารย์ที่ปรึกษา:
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กองพล อารีรักษ์
สถานที่ทำงาน:
  เรียนต่อปริญญาเอก

sasiya.jpg
ชื่อ-สกุล:
  นางสาวศศิยา อุดมสุข
ระดับการศึกษา:
  ปริญญาโท
สถานะ:
  สำเร็จการศึกษา
หัวข้อวิทยานิพนธ์:
  การประหยัดพลังงานสำหรับขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงชนิดแยกกระตุ้น
อาจารย์ที่ปรึกษา:
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กองพล อารีรักษ์
สถานที่ทำงาน:
  เรียนต่อปริญญาเอก

11_เทพพนม โสภาเพิ่ม.jpg
ชื่อ-สกุล:
  นายเทพพนม โสภาเพิ่ม
ระดับการศึกษา:
  ปริญญาโท
สถานะ:
  สำเร็จการศึกษา
หัวข้อวิทยานิพนธ์:
  การวิเคราะห์เสถียรภาพของระบบไฟฟ้ากำลังเอซีเป็นดีซีที่มีโหลดเป็นอิเล็กทรอนิกส์กำลังขนานกัน
อาจารย์ที่ปรึกษา:
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กองพัน อารีรักษ์
สถานที่ทำงาน:
  เรียนต่อปริญญาเอก

12_โกศล ชัยเจริญอุดรมรุ่ง.JPG
ชื่อ-สกุล:
  นายโกศล ชัยเจริญอุดรมรุ่ง
ระดับการศึกษา:
  ปริญญาโท
สถานะ:
  สำเร็จการศึกษา
หัวข้อวิทยานิพนธ์:
  แบบจำลองทางคณิตศาสตร์และการวิเคราะห์เสถียรภาพสำหรับวงจรเรียงกระแสสามเฟสแบบควบคุมได้
อาจารย์ที่ปรึกษา:
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กองพัน อารีรักษ์
สถานที่ทำงาน:
  เรียนต่อปริญญาเอก

นักศึกษาที่กำลังศึกษา

     - ปริญญาโท

14_พีระ รัดทนี.jpg
ชื่อ-สกุล:
  นายพีระ รัดทนี
ระดับการศึกษา:
  ปริญญาโท
สถานะ:
  กำลังศึกษา
หัวข้อวิทยานิพนธ์:
  การวิเคราะห์เสถียรภาพของระบบไฟฟ้ากำลังสามเฟสที่มีการควบคุมแรงดันบัสไฟตรงสำหรับโหลดกำลังไฟฟ้าคงตัวขนานกัน
อาจารย์ที่ปรึกษา:
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กองพัน อารีรักษ์
สถานที่ทำงาน:
  -

no-image.gif
ชื่อ-สกุล:
  นายภักดี สวัสดิ์นะที
ระดับการศึกษา:
  ปริญญาโท
สถานะ:
  กำลังศึกษา
หัวข้อวิทยานิพนธ์:
  ยังไม่ได้สอบหัวข้อวิทยานิพนธ์
อาจารย์ที่ปรึกษา:
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กองพัน อารีรักษ์
สถานที่ทำงาน:
  -

3_purich.jpg
ชื่อ-สกุล:
  นายภูริชญ์ งามคง
ระดับการศึกษา:
  ปริญญาโท
สถานะ:
  กำลังศึกษา
หัวข้อวิทยานิพนธ์:
  การควบคุมความเร็วและการวิเคราะห์เสถียรภาพของรถไฟฟ้า
อาจารย์ที่ปรึกษา:
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กองพล อารีรักษ์
สถานที่ทำงาน:
  -

no-image.gif
ชื่อ-สกุล:
  นายรังสรรค์ ชาญพิทยกิจ
ระดับการศึกษา:
  ปริญญาโท
สถานะ:
  กำลังศึกษา
หัวข้อวิทยานิพนธ์:
  ยังไม่ได้สอบหัวข้อวิทยานิพนธ์
อาจารย์ที่ปรึกษา:
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กองพัน อารีรักษ์
สถานที่ทำงาน:
  -

no-image.gif
ชื่อ-สกุล:
  นายวิภูษณะ ฉายินทุ
ระดับการศึกษา:
  ปริญญาโท
สถานะ:
  กำลังศึกษา
หัวข้อวิทยานิพนธ์:
  ยังไม่ได้สอบหัวข้อวิทยานิพนธ์
อาจารย์ที่ปรึกษา:
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กองพัน อารีรักษ์
สถานที่ทำงาน:
  -

no-image.gif
ชื่อ-สกุล:
  นายสาธิต ชลสถิตจำเริญ
ระดับการศึกษา:
  ปริญญาโท
สถานะ:
  กำลังศึกษา
หัวข้อวิทยานิพนธ์:
  การออกแบบตัวควบคุมวงจรแปลงผันแบบบัคก์ด้วยวิธีการทางปัญญาประดิษฐ์
อาจารย์ที่ปรึกษา:
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กองพัน อารีรักษ์
สถานที่ทำงาน:
  -

suksan.jpg
ชื่อ-สกุล:
  นายสุขสันต์ ติยารัชกุล
ระดับการศึกษา:
  ปริญญาโท
สถานะ:
  กำลังศึกษา
หัวข้อวิทยานิพนธ์:
  การพัฒนาอัลกอริทึมทฤษฎีกำลังขณะหนึ่งสำหรับวงจรกรองกำลังแอกทีฟ
อาจารย์ที่ปรึกษา:
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กองพล อารีรักษ์
สถานที่ทำงาน:
  -

anek.jpg
ชื่อ-สกุล:
  นายเอนก ง้อตระกูล
ระดับการศึกษา:
  ปริญญาโท
สถานะ:
  กำลังศึกษา
หัวข้อวิทยานิพนธ์:
  การประยุกต์เทคนิคพีดับเบิลยูเอ็มสำหรับควบคุมแรงดันชดเชยของวงจรกรองกำลังแอกทีฟแบบอนุกรมบนแกนดีคิว
อาจารย์ที่ปรึกษา:
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กองพล อารีรักษ์
สถานที่ทำงาน:
  -

     - ปริญญาเอก

no-image.gif
ชื่อ-สกุล:
  นายกิตติวงศ์ สุธรรมโน
ระดับการศึกษา:
  ปริญญาเอก
สถานะ:
  กำลังศึกษา
หัวข้อวิทยานิพนธ์:
 
อาจารย์ที่ปรึกษา:
 
สถานที่ทำงาน:
  -

tosaporn.jpg
ชื่อ-สกุล:
  นายทศพร ณรงค์ฤทธิ์
ระดับการศึกษา:
  ปริญญาเอก
สถานะ:
  กำลังศึกษา
หัวข้อวิทยานิพนธ์:
  การควบคุมการฉีดกระแสชดเชยของวงจรกรองกำลังแอกทีฟแบบขนานด้วยตัวควบคุมฟัซซีลอจิก
อาจารย์ที่ปรึกษา:
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กองพล อารีรักษ์
สถานที่ทำงาน:
  -

sarawut.jpg
ชื่อ-สกุล:
  สราวุธ จันทร์ผง
ระดับการศึกษา:
  ปริญญาเอก
สถานะ:
  กำลังศึกษา
หัวข้อวิทยานิพนธ์:
  การประยุกต์ทฤษฎีโครงข่ายประสาทเทียมสำหรับวงจรกรองกำลังแอกทีฟแบบขนาน
อาจารย์ที่ปรึกษา:
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กองพล อารีรักษ์
สถานที่ทำงาน:
  -

19_เทพพนม โสภาเพิ่ม.jpg
ชื่อ-สกุล:
  นายเทพพนม โสภาเพิ่ม
ระดับการศึกษา:
  ปริญญาเอก
สถานะ:
  กำลังศึกษา
หัวข้อวิทยานิพนธ์:
  ยังไม่ได้สอบหัวข้อวิทยานิพนธ์
อาจารย์ที่ปรึกษา:
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กองพัน อารีรักษ์
สถานที่ทำงาน:
  -

     - ปริญญาตรี

22_a.jpg
ชื่อ-สกุล:
  นายa
ระดับการศึกษา:
  ปริญญาตรี
สถานะ:
  กำลังศึกษา
หัวข้อวิทยานิพนธ์:
  aaaa
อาจารย์ที่ปรึกษา:
 
สถานที่ทำงาน:
  a