... Power electronics, Energy, Machines, and Control (PEMC) Research Group ...
Suranaree University of Technology, THAILAND

ข่าวประกาศ

คำค้น : (อ่านข่าวทั้งหมด กดปุ่ม "ค้นหา")

templatemo.com

  " ผศ.ดร.กองพล อารีรักษ์และคณะ ได้รับรางวัลในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2555 "
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) โดย กองทุนนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนา มทส. จัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2555 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารเรียนรวม 1 เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้นักศึกษาและบุคลากรของ มทส. และสถาบันในเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ได้มีการสร้างสรรค์และพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ โดยมีงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้รวมทั้งสิ้น 40 ผลงาน แบ่งการประกวด   อ่านต่อ...         
หน้าที่
1 จาก 1
[ ข้อมูลทั้งหมด 1 ระเบียน ]